Therapie voor Selectief Mutisme

Rol van de leerkracht

Voor aanvang

De leerkracht speelt een belangrijke rol in dit programma. Het is belangrijk om van tevoren gezamenlijk te bekijken wat de mogelijkheden van de school zijn om het oefenprogramma te faciliteren. Maak voor aanvang van het programma kennis met school en ouders. Bespreek wederzijdse verwachtingen en overleg over de manier van samenwerken en de oefenmogelijkheden op school.

Begin

In de eerste fases speelt de leerkracht nog slechts een kleine rol in het oefenprogramma, maar kan de voortgang via het portaal volgen en observaties toevoegen.

Midden

In de derde fase gaat de leerkracht geleidelijk aan de rol van de therapeut overnemen. Omdat er nog buiten de klas geoefend wordt, vraagt dat heel wat van een leerkracht. Fase 3 wordt daarom zo kort mogelijk gehouden. Goede afstemming en taakverdeling is dan heel belangrijk. Soms kan deze taak in Fase 3 door een ander (de therapeut, ouder of RT-er) overgenomen worden. Dan oefent deze met kleine groepjes buiten de klas.

Toch levert dat niet in alle gevallen tijdswinst op. Uiteindelijk is de leerkracht degene die het programma in de klas zal voortzetten (Fase 4) dus dan is het belangrijk dat deze een belangrijke steunfunctie voor het kind heeft gekregen. In overleg met school en therapeut, wordt per kind bekeken wat haalbaar is. Spreek dit zoveel mogelijk van tevoren door en stel het zo nodig tijdens Fase 3 bij.

Eind

In de laatste fases wordt er in de klas geoefend. De leerkracht heeft een benadering gevonden die aansluit bij wat het kind nodig heeft en het oefenen gaat deel uitmaken van het gewone lesprogramma. In Fase 5 wordt de therapie afgesloten met een eindspel waaraan de hele klas kan meedoen. Er wordt een afsluitend handelingsplan opgesteld om terugval te voorkomen en te zorgen voor een goede overdracht naar een volgende groep.