Therapie voor Selectief Mutisme

Stichtingsgegevens

De stichting is geregistreerd bij de KvK Midden Nederland, nummer 30274740.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Giften en legaten zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting en vrijgesteld van schenkings-, en erfbelasting.

Contact: info@spreektvoorzich.nl

Rekeningnr: NL41 RABO 0157 2549 41.